Lưỡi Câu

Trang

L1 # KUMHO
GIÁ : 13.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1: KOMAISU Đ (YLF-073)
GIÁ : 105.000 VNĐ
( Còn hàng )
LƯỠI 1 - THẺO BAODIAO 45cm #0.1-#2
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
THẺO JINGIN # 1-4
GIÁ : 25.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 3 BKK 6063-3X-CP
GIÁ : 75.000 VNĐ
( Hết hàng )
Lưỡi 1 Gamakatsu 12267 Chinu NKL
GIÁ : 55.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 1 Gamakatsu 12292 Maru Kaizu NKL
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 66810-0-07: Ring Eye Chinu Black
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 66810-0-07: Ring Eye Chinu Black
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 67238: A1 Ibuki
GIÁ : 47.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 67025-0: Asuka C-Gold
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 66806-0-01: Taman NKL
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 68209-0-07: Bara T-1 Kuwase Master
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 12285-0-03: Maru Seigo NKL​
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 67834-0-07: Bara A1 Kakumaruchi
GIÁ : 75.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi Gamakatsu 68294-0: Bara T1 Danngo Maste
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop